Cezar spółka z o.o.

Witamy na naszej stronie internetowej

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, jak również określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności przedszkole:

•  wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami;

•  sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo;

•  zapewnia optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju;

•  udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

•  współpracuje z rodziną w wychowaniu dzieci;

•  przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,

•  wyposaża dzieci w podstawowe umiejętności muzyczne, plastyczne i taneczne.

2. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania dając dzieciom możliwość rozwoju poprzez:

•  poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata;

•  budowanie systemu wartości;

•  odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie;

•  organizowanie zajęć w małych zespołach;

•  stwarzanie warunków do spontanicznej i swobodnej zabawy;

•  wykonywania prostych prac porządkowych i czynności samoobsługowych;

•  uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, tj. rytmika, nauka języka angielskiego i inne, za zgodą rodziców i w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej;

•  uczestnictwo w imprezach okolicznościowych i edukacyjnych.

3. Podstawowe formy działalności opiekuńczo-wychowawczej

•  zajęcia zorganizowane,

•  zabawa,

•  twórczość plastyczna,

•  czynności samoobsługowe,

•  dyżury,

•  spacery i wycieczki,

•  imprezy okolicznościowe i uroczystości.

4. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju zgodnie z zapisami Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi według odrębnych przepisów.

6. W działalności opiekuńczo-wychowawczej przedszkole wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi na bazie programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7.   Do zadań Przedszkole należy:

•  stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego dzieci z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb;

•  kształtowanie u dzieci nawyków służących ochronie zdrowia i zachowaniu bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności fizycznej;

•  budzenie u dzieci świadomości moralno-etycznej, kulturowej oraz wrażliwości artystycznej;

•  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

•  stwarzanie warunków do działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

8. Przedszkole poprzez działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą dąży do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej, rozumianej jako efekt rozwoju intelektualno-emocjonalno-społecznego.


Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar