Cezar spółka z o.o.

 

        

 

Jak podjąć dodatkową działalność zarobkową?

„Aktywizacja rolników i ich rodzin w celu pozyskiwania dochodów ze źródeł okołorolniczych”

który głównie skierowany jest do kobiet z terenów wiejskich, które chciałyby się nauczyć jak

założyć własną firmę lub zdobyć dodatkowe źródła dochodów.

 

Szkolenie jest bezpłatne

 1. Realizacja Projektu w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 marca 2008 r.
 2. Projekt przewiduje 36 kursów po 2 w 18 powiatach województwa małopolskiego.
 3. Rozpoczęcie szkoleń wrzesień 2006 r. (możliwość organizacji zajęć w godzinach porannych. popołudniowych lub w weekendy).
 4. Program szkolenia obejmuje 22 godziny, składa się z 4 modułów (tematów)
  – w każdym zajęcia teoretyczne i praktyczne.

  Szkolenie trwa 4 dni, każdego dnia realizowany jest jeden moduł (temat):
  •  przedsiębiorczość z elementami marketingu (6 godz.),
  •  działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw (6 godz.),
  •  wybrane zagadnienia z prawa cywilnego (6 godz.),
  •  etyka i kultura zawodu (2 godz.) oraz zagadnienia bhp (2 godz.).

Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:

•  ukończone 16 lat,

•  wykształcenie co najmniej gimnazjalne (w starym systemie szkolnictwa odpowiednikiem będzie wykształcenie podstawowe),

•  zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa małopolskiego,

•  posiadanie statusu rolnika lub domownika z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje kolejność zgłoszeń oraz przyjęte przez Organizatora w Projekcie wskaźniki określające liczbę uczestniczących kobiet i mężczyzn.

 

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:

•  Zgłoszenia zainteresowanych Kandydatów przyjmowane będą w Biurze Projektu

adres: Biuro Projektu Cezar Sp. z o.o. 30-363 Kraków al. Skrzyneckiego 12

pokój 105 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną biuro@e-cezar.pl lub pocztową od 1 czerwca 2006 r. do 29 lutego 2008 r.

•  Każdej ze zgłoszonych osób zostanie przesłany kwestionariusz, ankieta oraz stosowne oświadczenia , które to Kandydat musi wypełnić i wraz ze stosownymi dokumentami odesłać lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

•  Wymagane dokumenty:

•  kwestionariusz zgłoszeniowy , (do pobrania)

•  deklaracja uczestnictwa , w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu oraz wyrażenie zgody na udział w badaniu ankietowym 6 miesięcy po zakończeniu Projektu, ( do pobrania)

•  oświadczenie o statusie rolnika lub domownika ,(do pobrania)

•  w przypadku zameldowania czasowego dokument urzędowy potwierdzający zameldowanie,

•  kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,

•  kserokopia świadectwa szkolnego.

•  Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina).

•  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

•  Dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami , wszystkie pola muszą być wypełnione, złożony podpis musi być czytelny,

•  Z osób, które spełnią wszystkie warunki formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do

uczestnictwa w szkoleniu z braku miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Regulamin projektu ( do pobrania)

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar