Cezar spółka z o.o.

 

  Operator frezarki sterowanej numerycznie

Terminy szkoleń

 

                        
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin rekrutacji i udziału  w projekcie   Z/2.12/II/2.4/13/05

„Operator tokarki/frezarki sterowanej numerycznie – zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie dotychczasowych kwalifikacji”

I. Postanowienia ogólne

1) Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Dobrego Pasterza 129/29.
 2. Projekt – projekt „Operator tokarki/frezarki sterowanej numerycznie – zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie dotychczasowych kwalifikacji” realizowany przez Organizatora przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II, Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.
 3. Szkoleniebezpłatne szkolenie prowadzone przez Organizatora w ramach Projektu.
 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.
 5. Uczestnik – Kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w Szkoleniu.

2) Założenia Projektu:

 1. Realizacja Projektu w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.
 2. Celem Projektu jest opanowanie umiejętności projektowania CNC i sterowania komputerowego obrabiarką: tokarką lub frezarką.
 3. Projekt przewiduje 5 kursów.
 4. Termin rozpoczęcia pierwszego szkolenia to 7 października 2006 r. Kolejne przewidywane terminy rozpoczęcia to 25 listopada 2006 r., 3 lutego 2007 r. 31 marca 2007 r. i 26 maja 2007 r.
 5. Projekt zakłada przeszkolenie 50 osób (grupy szkoleniowe po 10 osób).
 6. Program szkolenia obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Szczegółowy program zamieszczony jest na stronie internetowej www.e-cezar.pl
 7. Szkolenie odbywać się będzie w 6 kolejnych sobót.
 8. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy dużej ilości głoszeń w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną:
- kobiety,
- osoby z obszarów wiejskich,
- osoby powyżej 30 roku życia,
- następnie wg. kolejności.

9. Wszystkie informacje o Projekcie znajdą się na stronie internetowej www.e-cezar.pl oraz dostępne będą w Biurze Projektu w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12, pokój 105, tel./fax 012/2677150.

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w szkoleniu

Rekrutacja rozpocznie się 1 sierpnia 2006 r. i trwać będzie równolegle z prowadzeniem szkoleń.
Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:

 1. ukończone 18 lat,
 2. posiadają elementarną umiejętność obsługi komputera,
 3. zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa małopolskiego,
 4. są osobami bezrobotnymi nie dłużej niż trzy miesiące,
 5. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
 6. osoby zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość, lub który jest w stanie likwidacji, lub pracodawcy z branż kwalifikującej się do objęcia wsparciem: chemiczna, cukrownicza, ochrony zdrowia, energetyczna, transportu, łączności, metalurgiczna, odzieżowa, finansowa, górnicza, paliwowa i maszynowa z obszarów podlegających restrukturyzacji województwa małopolskiego:

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:

Zgłoszenia zainteresowanych Kandydatów przyjmowane będą w Biurze Projektu 30-363 Kraków al. Skrzyneckiego 12, pokój 105  od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną  biuro@e-cezar.pl lub pocztową
od 1 sierpnia 2006 r. do 26 maja 2007 r. Każdej ze zgłoszonych osób zostanie przesłany kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z ankietą, deklaracja uczestnictwa, niniejszy regulamin (będą one również zamieszczone na stronie www.e-cezar.pl – do pobrania), które to Kandydat musi wypełnić i wraz ze stosownymi dokumentami złożyć osobiście w Biurze Projektu.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy,
  2. deklaracja uczestnictwa,
  3. w przypadku zameldowania czasowego dokument urzędowy potwierdzający zameldowanie,
  4. zaświadczenie o statusie bezrobotnego lub zagrożonego utratą pracy:
   • zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z pracownikiem bez jego winy lub
   • zaświadczenie potwierdzające stan likwidacji lub upadłości zakładu pracy (pracodawcy) lub informacja o przewidywanych zwolnieniach grupowych lub
   • zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu trwającym nie dłużej niż 3 miesiące lub
   • zaświadczenie od pracodawcy o branży prowadzonej działalności gospodarczej kwalifikującej się do objęcia wsparciem: chemiczna, cukrownicza, ochrony zdrowia, energetyczna, transportu, łączności, metalurgiczna, odzieżowa, finansowa, górnicza, paliwowa, maszynowa
  5. kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  6. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów.
 2.  Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina).
 3.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4.  Z osób, które spełnią wszystkie warunki formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu z braku miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

III. Organizacja szkoleń

 1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji szkoleń ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej www.e-cezar.pl
 2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się  w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12.
 3. Na zakończenie udziału w szkoleniu Uczestnik otrzyma dyplom. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie ćwiczeń praktycznych.
 4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet  przeprowadzanych podczas zajęć oraz 6 m-cy po zakończeniu Projektu.
 5. Dla uczestników Projektu samotnie wychowujących dzieci lub mających pod opieką tzw. osoby zależne przewidziana jest opieka w miejscu zamieszkania do wyboru pielęgniarki środowiskowej lub nauczycielki, z kolei dla osób dojeżdżających ponad 50 km przewidziany jest zwrot kosztów przejazdu w cenach masowych środków transportu osobowego. O zaistnieniu powyższych potrzeb Kandydat informuje w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator szkolenia ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu
 2. W kwestiach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje menadżer Projektu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Terminy szkoleń

                        

 

 

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar