Cezar spółka z o.o.

 

Operatora frezarki sterowanej numerycznie

Terminy szkoleń

 

                        

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Z/2.12/II/2.3/5/06

„Strzał w 10! – możliwość zdobycia nowego zawodu i rozpoczęcia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej”

 

I. Postanowienia ogólne:

1) Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – Cezar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Dobrego Pasterza 129/29.
 2. Projekt – projekt „Strzał w 10! – możliwość zdobycia nowego zawodu i rozpoczęcia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej” realizowany przez Organizatora we wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II, Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”.
 3. Szkolenie bezpłatne szkolenie prowadzone przez Organizatora w ramach Projektu.
 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie.
 5. Uczestnik – Kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w Szkoleniu.

 

2) Założenia Projektu:

 1. Realizacja Projektu w okresie od 1 września 2006r. do 30 czerwca 2008r.
 2. Projekt przewiduje 18 kursów .

 

  • Stylista fryzur – 4 listopada 2006r . 3 marca 2007r. 17 listopada 2007r..
  • Grafik i specjalista od reklamy- 4 listopada 2006r . 3 marca 2007r. .
  • Opiekunka do dzieci – 4 listopada 2006r , 3 marca 2007r. 17 listopada 2007r..
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6 stycznia 2007r ,15 września 2007r.

5 stycznia 2008r..

  • Przedstawiciel handlowy- 6 stycznia 2007r . 5 stycznia 2008r..
  • Pracownik biurowy - 6 stycznia 2007r . 15 września 2007r,.
  • Operator tokarki sterowanej numerycznie – 15 września 2007r..
  • Operator frezarki sterowanej numerycznie – 17 listopada 2007 r..
  • Konserwator mechanicznego sprzętu powszechnego użytku - 5 stycznia 2008r..

Do każdego kursu dodatkowo zajęcia z podstaw przedsiębiorczości.

 

Szczegółowy harmonogram będzie stopniowo zamieszczany na stronie internetowej www.e-cezar.pl / do pobrania/

 1. Projekt zakłada przeszkolenie 270 osób (grupy szkoleniowe po 15 osób).
 2. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Wszystkie informacje o Projekcie znajdą się na stronie internetowej www.e-cezar.pl oraz dostępne będą w Biurze Projektu w Krakowie przy al. Skrzyneckiego 12 pokój 105.

tel/fax: 012 267 71 50.

 

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w szkoleniu „Strzał w 10! – możliwość zdobycia nowego zawodu i rozpoczęcia własnej pozarolniczej działalności gospodarczej”.

 

Rekrutacja rozpocznie się 1 września 2006r. i trwać będzie równolegle z prowadzeniem szkoleń.

 

Do udziału w Projekcie uprawnione są osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:

•  ukończone 16 lat,

•  wykształcenie co najmniej gimnazjalne (w starym systemie szkolnictwa odpowiednikiem będzie wykształcenie podstawowe),

•  zameldowanie stałe lub czasowe na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa małopolskiego,

•  posiadanie statusu rolnika lub domownika z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub

•  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą.

 

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:

 

•  Zgłoszenia zainteresowanych Kandydatów przyjmowane będą w Biurze Projektu

30-363 Kraków al. Skrzyneckiego 12 pokój 105 od poniedziałku do piątku w godzinach

10.00 – 17.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną biuro@e-cezar.pl lub pocztową

od 1 września 2006r do 31 grudnia 2007 r.

•  Każdej ze zgłoszonych osób zostanie przesłany kwestionariusz, ankieta oraz stosowne oświadczenia (będą one również zamieszczone na stronie www.e-cezar.pl – do pobrania), które to Kandydat musi wypełnić i wraz ze stosownymi dokumentami odesłać lub złożyć osobiście w Biurze Projektu.

•  Wymagane dokumenty:

•  kwestionariusz zgłoszeniowy,

•  deklaracja uczestnictwa,

•  oświadczenie o statusie rolnika lub domownika lub

•  zaświadczenie o zatrudnieniu w branży rolniczej,

•  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu oraz wyrażenie zgody na udział w badaniu ankietowym po 6 miesiącach od zakończenia Projektu,

•  w przypadku zameldowania czasowego dokument urzędowy potwierdzający zameldowanie,

•  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu,

•  kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,

•  kserokopia świadectwa szkolnego.

•  Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina).

•  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

•  Z osób, które spełnią wszystkie warunki formalne, ale nie zostaną zakwalifikowane do

uczestnictwa w szkoleniu z braku miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

III. Organizacja szkoleń.

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji szkoleń ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej www.e-cezar.pl

•  Szkolenie trwa od 9 do 12 dni w kolejne soboty /do południa/,

 1. Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie al.Skrzyneckiego 12
 2. Na zakończenie udziału w szkoleniu Uczestnik otrzyma dyplom. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie ćwiczeń praktycznych.
 3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas zajęć oraz po 6 m-cach od zakończenia Projektu.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator szkolenia ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje menadżer Projektu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2006r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

Terminy szkoleń   

                     

 

 

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar