Cezar spółka z o.o.

Witamy na naszej stronie internetowej

Zasady przyjmowania do Przedszkola i skreślania z listy wychowanków

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia.

2. Do Przedszkola przyjmuje Dyrektor na podstawie złożonej przez rodziców karty dziecka.

3. Przyjmowanie opiera się w szczególności o rozmowę z rodzicami dziecka.

4. Przyjęcia do Przedszkola mogą odbywać się przez cały rok szkolny.

5. Przedszkole nie jest przedszkolem ogólnodostępnym. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do Przedszkola bez podania przyczyny.

6. Zasady oraz terminy przyjęcia uczniów do Przedszkola określa co roku Dyrektor.

7. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) nieprzestrzegania przez rodziców statutu Przedszkola,

2) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia ich dziecka uniemożliwiających prawidłowy proces wychowania i kształcenia z powodu zaburzeń rozwojowych,

3) braku usprawiedliwiania nieobecności,

4) braku odpłatności za zajęcia dodatkowe, wycieczki i imprezy, w których dziecko uczestniczyło,

5) na wniosek rodziców.

8. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

Copyright [c] Cezar 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone
Design by e-cezar